Meer informatie - bronvermelding kengetallen

In de tool wordt gebruik gemaakt van generieke kengetallen. De projectspecifieke situatie bepaalt in welke mate deze kengetallen aansluiten bij de praktijk. In de bijlage onder aan deze pagina is te zien op welke wetenschappelijke onderzoeken deze kengetallen gebaseerd zijn.

Realiseren van plannen - overtuigen van baathouders

De TEEB-stad tool geeft inzicht in de baten en baathouders van een plan. De volgende stap is om samen met de baathouders het gesprek aan te gaan over de realisatie van het plan en welke rol zij daarin kunnen spelen. De traditionele opdrachtgever/opdrachtnemer relatie bij groen in de stad verandert. Initiatiefnemers vervullen een sleutelrol in dit proces. In de leergroepbijeenkomsten van TEEB-stad zijn verschillende tips en trucs geformuleerd voor het vormen van coalities en het (financieel) betrekken van partijen (zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie) bij de realisatie van groen en water in de stad:

 • Start met een visie voor een locatie, niet met een programma van eisen. Ga samen op zoek naar scenario’s.
 • Leer elkaars taal spreken. Redeneer niet vanuit het belang van groen, maar vanuit de effecten van groen. Spreek je met iemand vanuit duurzaamheid praat dan over energiebesparing, praat je met iemand vanuit welzijn, praat over het effect van groen op sociale cohesie. Gebruik de TEEB-stad tool als ondersteuning.
 • Wees opportunistisch en sluit aan bij actuele onderwerpen in het maatschappelijk debat (leefomgeving, wateroverlast, gezondheid).
 • Ken de belangen van je baathouders en speel in op wat hij/zij nodig heeft. Wees bereid om je strategie te wijzigen.
 • Maak het gemeenschappelijke doel inzichtelijk en focus op kansen en op wat elkaar bindt om gezamenlijk te komen tot een integraal plan.
 • Gebruik de TEEB-stad tool om binnen de gemeentelijke organisatie draagvlak te krijgen en financiële ruimte te zoeken vanuit verschillende gemeentelijke belangen, zoals welzijn, duurzaamheid, gezondheid, waterbeleid, etc.
 • Gebruik de TEEB-stad tool om de gemeenteraad te overtuigen van het belang van groen en water in de stad. Zet hiervoor partners (baathouders) als ambassadeur in.

Realiseren van plannen - informatie voor besluitvorming

Met de TEEB-stad tool kan een eerste weging van een idee of project worden gemaakt. Omdat de tool geen MKBA is, zijn belangrijke aspecten als probleemanalyse, alternatieven, investeringskosten, onderhoud en beheer niet meegenomen. In een volgende stap naar realisatie van een project moeten deze aspecten wel meegenomen worden. Afhankelijk van de schaalgrootte en belangen van een project kan dit binnen de eigen organisatie opgepakt worden of kan een MKBA-expert betrokken worden om dit uit te voeren.

Realiseren van plannen - naar verdienmodellen

Veel groenprojecten zijn maatschappelijk rendabel maar financieel onrendabel. Dit komt omdat de partijen die het project bekostigen de baten niet kunnen innen. Een verdienmodel is een constructie om een project alsnog financieel haalbaar te maken. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Baten innen bij de directe baathouders

 • Erfpacht of verkoop van grond
 • Belastingen heffen (leges, waterschapsheffing, rioolheffing, incrementele belasting voor winkelgebieden en bedrijventerreinen)
 • Publiek Private Samenwerking (benefit sharing, ontwikkelaarsbijdrage)

  2. Baten innen bij de indirecte baathouders

 • Nationale fondsen en subsidies (Structuurfonds, Procinciefonds, Gemeentefonds, AgentschapNL)
 • Europses fondsen en subsidies (EFRO, EOGFL, ESF, Interreg)
 • Private fondsen en giften (sponsoring, donatie, veiling)

  3. Kosten besparen op de financiering

 • Vergoeding van groenblauwe diensten, vergoeding zelfbeheer, korting op rioolheffing)
 • Meekoppelen met reeds geplande of te plannen andere projecten (ontschotten)

  4. Kosten besparen op de uitvoering

 • Revolving fund (Nationaal groenfonds, andere groendfondsen)
 • Crowdfunding

De tool in ontwikkeling

Met het realiseren van de TEEB-stad tool is een grote stap gedaan in het toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van het MKBA gedachtengoed. De tool sluit hiermee perfect aan op de drie belangrijkste trends in de MKBA-wereld:

 • Toepassing MKBA methodiek op kleinschalige en decentrale projecten.
 • Inrichten MKBA dialoog al in een vroeg stadium van planontwikkeling.
 • Openen van de MKBA als black-box.

De tool is dan ook geen eindstadium maar een eerste stap in dit proces. De ervaringen van gebruikers met de tool zijn belangrijke input voor de verdere ontwikkeling van de tool. Net als het betrekken van nieuwe partners voor uitbreiding van de tool, het ontwikkelen van nieuwe kengetallen en een stevige inbedding in de bestuurlijke agenda’s van gemeenten, provincies en andere overheden.